Udvardy Cserna János

Szülei: Udvardi Cserna János, Baranyai Éva.

Mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja; alsóbb iskoláit szülővárosában és Pápán, a felsőbbeket Pesten végezte, 1821-ben mérnöki oklevelet nyert. 1821-ben Eszterházy János gróf uradalmi, 1827-ben megyéjében tiszteleti mérnök, 1828-tól Heves megyébe tevén át lakását, az egri káptalan és csakhamar b. Orczy László uradalmi s Heves megye tiszteleti mérnöke lett. 1832. március 9.-én  a magyar tudományos Akadémia levelező tagjának választotta, földészeti és kertészeti szenvedélye következtében pedig 1833-ban a frauendorfi kertmívelő társaság tiszteleti tagjának választotta. Utolsó levelét 88 éves korában intézte az Akadémiához, megköszönve az 50 éves tagsága jubileumára írt üdvözlő sorokat, s ekkor tette le az Akadémiában a róla nevezett jubiláris alapítványt. — Meghalt 1890. október 25.-én Hevesen. — Első cikke a Tudományos Gyűjteményben 1823-ban jelent meg; azóta sok cikket írt a magyar hírlapokba és folyóiratokba, melyeket felsoroltak Szinnyei Repertóriuma III. kötetében, az Akadémiai Névkönyvben és Almanachban (1839., 1841—42., 1866.) és Petrik Bibliographiájában. — Munkái: 1. Gazdasági földmérő, avagy együgyű és világos utmutatás arra, miképpen lehessen kiki a maga földjeinek inzsellérje .. . Székesfehérvár, 1825. — 2. Gazdasági vízmérő, avagy együgyű és világos útmutatás arra, miképpen lehessen kiki a maga határában található vizekre nézve inzsellér.. . U. ott, 1827. Három rézm. — 3. Gazdasági regulatiók tüköré a pallérozott mezei gazdaságnak kalauzul, a gazdasági könyveknek kulcsául . . . Pest, 1828. (Ezen három munka első magyar munka volt e szakban). — 4. Pyrker Tunisiása. Németből magyarítva... Buda, 1839. — Kéziratban : Honi harmat. Zsebkönyv a nemzeti pallerozodásról 1827. 8-rét 40 levél. (A m. n. Múzeum kézirattárában). Hazai és Külf. Tudósítások 1828. I. 12. sz. — Udvardy János, hites földmérő. Pest, 1832. — Kritikai Lapok 18:13. 127. 1. —Ujabbkori Ismeretek Tára VI. 417. 1. — Ferenczy és Danielik, M. írók I. 499. 1. — Toldy Ferencz, M. Nemzeti Irodalom Története. Pest, 1865. 275., 427. 1. — Szinnyei Könyvészete. — Fővárosi Lapok 1882. 30. sz. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Vasárnapi Újság 1890. 44. sz. — Akadémiai Értesítő 1890. 664. 1.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIV. Telgárti-Zsutai. Budapest, 1914.

Születési dátum
Születési hely
Zámoly
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Heves
Foglalkozás
mérnök