Tuba János

Szülei: Tuba Sámuel, Salamon Zsuzsánna.

Nős, felesége Takács Ilona

Gyermekei: János.

Középiskoláit szülővárosában és Pápán végezte, hol jogot is hallgatott. Jogi tanulmányainak a budapesti egyetemen történt befejezése után 1863-ban három államvizsgát tett; ekkor Komárom városa aljegyzőjévé, 1884. főjegyzőnek választotta. 1880-ban megalapította a Komáromi Lapokat, melynek főszerkesztője lett. 1891-ben a Komáromvidéki takarékpénztár vezérigazgatójának választatván, előbbi állását otthagyta; ezen intézetnél jelenleg is működik és azt újjá szervezte. 1892-ben Komárom város képviselőjének választotta és városát 1905-ig képviselte s a szabadelvű párt híveihez tartozott. Komáromban élénk részt vett a közügyek terén és érdemeket szerzett a város fejlesztése körül; különösen a tanügy és iparügyek terén fejtett ki tevékenységet. A községi iskolaszéknek hat évig jegyzője volt, 1887 óta pedig elnöke. Ő alapította meg 1882-ben a női ipariskolát is. A polgári leányiskola létesítése is főként az ő fáradozásának eredménye; ez iskola ügyeit vezető gondnokságnak, valamint az óvodai felügyelő bizottságnak elnöki tisztét is már évek óta viszi. Az ipartestület megalakítása neki köszönhető; annak éveken át iparhatósági biztosa volt; jelenleg pedig díszelnöke. Az 1891-ben komáromi ipari és gazdasági kiállítást ő rendezte és ő volt annak elnöke vagy titkára. Az ő elnöklete alatt a Klapka emlékbizottság művészi síremlékkel jelölte meg Klapka György tábornok sírját és Komárom főterén díszes szobrot állított neki. III. osztályú vaskorona rend lovagja. — Számos cikket írt a Komáromi Lapokba. — Munkái: 1. Indítvány a főgymnasium létesítése iránt újabb mozgalom megindítása tárgyában. Komárom, 1897. — 2. Ünnepi beszéd ... Deák Ferencz születése századik évfordulója alkalmából Komárom . . . 1903. okt. 17. közgyűlésén. U. ott, 1903. — Alapította és szerkesztette a Komáromi Lapokat 1880. jan. 1-től 1896. márc. 31-ig (másokkal együtt); ezentúl főszerkesztő és a lap tulajdonosa; a lap hetenként egyszer jelent meg, 1910-ben kétszer hetenként megjelenő politikai lap lett. — Álnevei: Kontrás, Batu Chan, Orion, Mephisto, Halifax, Nemo; jegyei: -a, -!. 
Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. Budapest, 1901. 383. 1. — Vasárnapi Újság 1902. 12. sz. arck. — Magyarország Vármegyéi. Komárom vármegye. Budapest, 1908. 375., 379. 1.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIV. Telgárti-Zsutai. Budapest, 1914. - Komáromi Lapok, 1921. 42. évf. 86-87. sz p. 5.

 

Születési dátum
Születési hely
Révkomárom
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Komárom
Foglalkozás
takarékpénztári igazgató, országgyűlési képviselő