Szép Lajos

Szülei: Szép Ádám csizmadiamester, Nagy Szabó Ágnes.

Nős, felesége Burján Krisztina.

Hat középiskolai osztályt Veszprémben, a piarista gimnáziumban végzett, kettőt Pápán, s itt is tett érettségit. Pápán folytatta teológiai tanulmányait is 1876-1880 közt. Az ifjúság körében alakult egyesületben beszélyek, humoreszkek, értekezések s pályakérdésekkel tanulótársai között kitűnt s pályatársai s tanárai részéről elismerésben, többször pályadíjakban részesült. Még mint tanuló dolgozott a Pápai Lapokba s a Pápai Közlönybe. A teologia elvégzése közben alsókáldi Káldy Gyula házánál Alsó-Káldon, Vas-megyében nevelősködött. Egy évet a budapesti tudományegyetemen is tanult, ahol a bölcsészeti szakot (latin és magyar filológiát) végezte. Szilasbalháson 3 évig akadémiai rektor volt. 1884-ben Veszprémbe került, ahol kezdetben segéd-, majd helyettes lelkészi szolgálatot végzett. 1886-tól Vörösberényben, 1888-tól Inotán szintén segédlelkész volt. 1890-ben a balatonkövesd-csopaki gyülekezet választotta rendes lelkészéül, ahol 1895-ig szolgált. 1895-től 1923-ig a nagykőrösi gimnázium tanára volt helyettes (1895-1898), majd rendes tanárként (1898-1923). 1923-ban nyugalomba vonult. . — Cikkei a Veszprémben (1884. 41. sz. Szűcs Dániel jellemrajza); a Prot. Egyh. és Isk. Lapban 1896. Adalékok a ref. prédikáció irodalomtörténetéhez); a Dunántúli Prot. Közlöny 1885—90, a Dunántúli Prot. Lap, a Reformátusok Lapja, a Prot. Egyh. és Isk. Lapok, a Nagykőrösi Hírlapok és Újság c. lapokban. „A római klasszikusok magyar fordításai" c. beköszöntő értekezése a nagykőrösi ev. ref. főgimnázium Értesítőjében 1902-ben. — Munkája : A misticismus eredete, fejlődése és befolyása az írásmagyarázatra. A Deáki-alapítványból koszorúzott pályamű az 1878—79. iskolai évről. Pápa, 1880. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1880).
T h u r y Etel, Veszprémi ref. egyház története. Budapest, 1893. 851. 1.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. Steiner-Télfy. Budapest, 1909. - Szerk. Kránitz Zsolt: .): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 13. Jubileumi kötetek 2. Pápa, 2013. p. 5. - Ádám Gerzson : Nagykőrösi Athenas. Nagykőrös, 1904. p. 245-246. - Szerk. Csatár István, Dr. Hovhannesian Eghia, Oláh György: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét th. jogu város adattára. Pécs, 1939. p. 190. - Az Út. 1953. 6. évf. 6.sz. p. 4.

Születési dátum
Születési hely
Veszprém
Részleges halálozási dátum
1953?
Halálozás helye
Nagykőrös
Foglalkozás
református lelkész, tanár