Kisfaludi Strobl Zsigmond (Strobl Zsigmond Simon)

Szülei: Strobl Zsigmond tanító, Hampel Rozália.

1901-1904: Iparművészeti Iskola, 1904-1905: Stadtgewerbeschule, Bécs, 1905-1908: Országos Mintarajziskola, 1912-1913: Julian Akadémia, Párizs. Mesterei: Mátrai Lajos György, Lóránfi Antal, Anton Breneck, Radnai Béla. 1903: Iparművészeti Iskola kisplasztikai első díj, 1904: Deák ösztöndíj (Zala vm.), 1912: Rudics-díj, 1917: Ferenc József-rend hadiékítményes lovagkeresztje, 1919: Lipótvárosi Kaszinó díja, 1922: Erzsébetvárosi Kaszinó szobrász-díja, 1926: Gold Medal of Philadelphia, 1927: Pittsburgh város aranykulcsa, Varsói Szépművészeti Társulat aranyérme, 1929: Magyar Kis Állami Aranyérem, 1929: Barcelonai Nemzetközi Kiállítás aranyérme, 1930: Ipolyi Arnold-díj, Diploma di Partecipazione Monza, 1931: Corvin-koszorú, 1937: Párizsi Világkiállítás Diplome d' Honneur, 1941: Magyar Érdemrend középkeresztje, 1950 és 1953: Kossuth-díj, 1952: kiváló művész, 1954, 1955, 1970: Munka Vörös Zászló Érdemrendje, 1966: Munka Érdemrend arany fokozata, 1970: Lenin-emlékérem, 1974: Magyar Népköztársaság Zászlórendje. 1925: kormányfőtanácsosi cím, 1922-től Szinyei Társaság tagja, 1958-tól a Fészek Művészklub elnöke haláláig. Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Szövetség elnökségi tag 1949-től, Országos Béketanács tagja 1955-től, Magyar-Szovjet Baráti Társaság vezetőségi tagja, 1958-tól a Szovjetunió Művészeti Akadémiájának tiszteletbeli tagja. 1921-től díjazás nélkül, 1924-től felkért, 1925-től rendes tanár a Képzőművészeti Főiskolán 1960-ig. 1912-ben a Rudics-díj révén bejárta Európát (Firenze, Róma, London, Párizs), 1927-1928-ban angliai és amerikai utazást tett. 19311937 között több alkalommal, hosszabb időt töltött Angliában, 1948-ban Párizsban, majd ismét Londonban dolgozott rövid ideig. 1945 után többször járt a Szovjetunióban (1948 és 1955, 1960-ban Moszkva) és más szocialista országban, 1958-ban a Béke Világkongresszus magyar delegációjának tagjaként Stockholmban. Apja göcseji tanító volt. Az Iparművészeti Iskola kisplasztikusi első díját még Strobel Zsigmondként nyerte el. A tehetséges szobrásznövendék 1904-ben, Zala vármegye ösztöndíjával egy évig Bécsben tanult, ahol a bécsi barokk-szecesszió hatott rá. Bécsben kiállításon is szerepelt. 1904 és 1905 nyarán Stróbl Alajos és Telcs Ede műtermében képezte magát. 1907-ben vett részt először műcsarnoki kiállításon, de az Új Idők már 1906-tól közölte műveinek reprodukcióit. Ernst Lajos támogatásával jutott műteremhez, 1908-ban az Akácfa utcában. A Százados úti művésztelepen, annak alapításától, 1911-tŊl 1944-ig dolgozott. Sokoldalú művész, készített portrét, aktot, domborművet, kisplasztikát, érmet, porcelán figurát és főként monumentális emlékművet. Minden munkában kitűnően érvényesítette technikai tudását. Műveit - a monumentális szobroktól az apró porcelán figurákig - lendület, elegancia, mozgalmasság, dekoratív kompozíció és formaképzés jellemzi. Művészete a német szobrász és teoretikus, Adolf Hildebrand szigorú esztétikájának hatása alatt fejlődött, a példakép klasszikus fegyelmét azonban némileg feloldva, lágyabbá tette saját plasztikáját. Erőteljesen hatott rá az akadémizmus, melynek nemzetközileg elismert, jó felkészültségű mestere volt. Itthon a klasszicizáló akadémizmus három nagy, sokat foglalkoztatott képviselőjének egyike, Sidló, Szentgyörgyi mellett. Korai szűkszavú, zártan komponált figurái magukon viselik a korszak mértéktartó dekorativitását. Később romantikus lelkületéből fakadó formagazdagsága, lendületes ábrázoló képessége az expresszív realizmus mesterévé avatta, emlékműveiben a neobarokk akadémizmus vált uralkodóvá. Kései alkotói periódusában korábbi korszakainak tanulságait, stílustendenciáit érvényesítette, alkalmazta műveiben; szakmai felkészültségét a megrendelők elvárásaihoz igazította, de mindvégig megőrizve a klasszikus művészet hagyományait. Művészetének középpontjában az ember állt. Portrészobrászként kiemelkedően jelentős. 1910 körüli művei a korabeli kortárs művészeti törekvéseket mutatják (Gara Arnold portréja, 1909), akt szobraiban a klasszicizáló tendenciák jelentkeznek (Fürdő után, 1910; Finálé, 1911) s őrződnek meg majd későbbi műveiben is (Vénusz születése, 1918; Lábát törlő asszony, 1922). Első köztéri megbízatását 1913-ban a szentesi szoborpályázat elnyerésével Horváth Mihály szobrára kapta (felállítva 1934-ben). 1914-ben részt vett a Munkácsy pályázaton. Az első világháborúban a sajtó-főhadiszállás tagjaként teljesített katonai szolgálatot, 1917-ben a Gorlicei áttörés emlékművére (Kassa, Katonai Akadémia, elpusztult) kapott királyi megbízást, illetve egymás után készítette el a hadsereg vezetőinek portréit (Arz vezérezredes, 1917). 1918-ban készült E. A. Bourdelle művészetének hatását mutató Ijász c. szobra (Városliget, 1929), mely barokkos szenvedélyével új hang szobrászatában. E felfogás később is jelen van művészetében (Horthy István emlékmű terve 1943). Részt vett a Tanácsköztársaság művészeti életében, de politikai következmények nélkül. Tagja volt a Képzőművészeti Tanács Jóléti Bizottságának, Őszirózsás katonájának nagyméretű gipszváltozatát felállították 1919. május 1-jén az Alagút mellett és a Parlamentnél. A katona figura egyike a népies hangvételű, expresszív-realista szemléletű műveinek (Kukorica morzsoló, 1912; Ápolónő, 1917), melyek a későbbi életműben is fel-feltűnnek (Ózdi hengerész; 1952; Sarjú kaszáló, 1954). A két világháború között a hivatalos művészet reprezentáns alakja, pályája ekkor teljesedett ki. Az 1920-as években Ligeti Miklós kerámiaműhelyében, az angyalföldi műhelyben dolgozott, s velük állított ki 1922-ben, majd 1925-ben és 1926-ban szerepelt a philadelphiai kiállításon. A két évtized alatt több első világháborús hősi emléket készített, elsőként egy ősmagyar keblére dőlő sebesült zászlótartót Kapuvár részére, később Rákoskeresztúr, Körmend, Nyíregyháza, Nagykanizsa, Gyöngyös hősi emlékeit. Az 1921-es, Szabadság téri irredenta emlékszobrok közül az Észak alkotója. Az 1928-as Madonna egyetlen fából készült, gótizáló műve, kevés vallásos szobrának egyike. A Szent Imre (1931) egyik legnagyobb köztéri kompozíciója, mely Izabella főhercegnő megrendelésére készült, és az érzelmes neobarokk emlékműstílus dokumentuma. A magyar huszár (1926, felállítva 1932, Budai vár) viszont rokokós eleganciájával alkalmassá vált a herendi porcelángyár tömeges sokszorosítására. Sok közvetlen megbízást kapott és rendszeresen meghívták a pályázatokra. 1938-ban ő nyerte a Madách-szoborpályázatot, 1942-ben a talapzat elkészült, de a háború miatt nem került felállításra, hasonlóan a Horthy-emlékműhöz, melynek tervei semminemű hasonlatosságot nem mutatnak az 1947-es gellérthegyi emlékművel. 1931-1939 között műterme volt Londonban. Különösen kedvelték portreistaként Angliában, a festő László Fülöp mellett. Kemény Simon segítségével, Lord Rotherme pártfogásával jutott Angliába, a királyi család és az arisztokrácia világába. Nevezetes arcmást készített az angol királyi család egyes tagjairól (Earl of Athlone, Alice hercegnő, Erzsébet hercegnő), ill. a politikai élet nagyságairól (Lord Allenby tábornok, Lord Camrose, Lord és Lady Snowden, A. Chamberlain) és Georg Bernard Shaw-ról, akihez közismert jó barátság fűzte. Shaw-ról 1932-ben mintázott portréja - az író által leghűbb ábrázolásként értékelt alkotás -, Kisfaludi portréművészetének kulcsfontosságú műve, karakterizáló képességének vitathatatlan dokumentuma. 1949-ben Somerset Maugham portréját készítette el az író megrendelésére. Angliában 72 mű képviseli ~ portréművészetét különböző gyűjteményekben, magántulajdonban és a királyi család palotáiban. Itthon is a legfelsőbb körökből (Görgey Artúr, 1913; Tisza István, Szakasits Árpád), illetve a művészvilágból valóak modelljei (Csók István, 1924; Bajor Gizi, 1932; Kodály Zoltán, 1963). 1945 után többször járt a Szovjetunióban, útjai alkalmával készítette a Manyizer és Vucsetics portrékat, 1955-ben Vorosilov marsall mellszobrát. ~ot mesterségbeli tudása, anyagismerete és biztos karakterizáló készsége korának legjobb portrészobrászainak egyikévé tette. A második világháború után művészi pályája töretlenül folytatódott. 1945-ös És mégis elindul a munka című műve a tízes évek expresszív hangját idézi, miként pár évvel későbbi Vándor Petőfije is. 1945-ben őt bízták meg a szovjet parancsnokság, ill. Vorosilov választása alapján, a hazai szobrászat egyik legmonumentálisabb, szimbólum értékű emlékművének, a gellérthegyi Felszabadulási emlékmű (1947) elkészítésével. 1950-ben részt vett a Sztálin szoborpályázaton, megbízást kapott az Ezredéves emlékmű Kossuth és Rákóczi alakjainak elkészítésére, 1952-ben a Parlament melletti Kossuth szoborra. 1960-1966 között több korai művét vásárolta meg Szukarno, Indonézia akkori elnöke. 1967-ben állították fel mozgalmas, monumentális emlékművét Egerben a Végvári harcokat (1930-as szoborterv alapján). A nyolcvankilenc éves szobrász utolsó, életében felállításra került műve az Ózdi hengerész (1973). ~ művészideálja a - politikai rendszertől független - reneszánsz művész volt, aki a legkülönfélébb, egymással esetleg ellenséges viszonyban levő megbízóknak is képes volt dolgozni. Önéletírásában ezért fájlalja a politikailag kompromittált témájú, a nacionalista propaganda körébe tartozó 1945 előtti szobrainak ledöntését, megsemmisítését, szerinte elég lett volna raktárba szállításuk, ahogy az történt az 1990-es években több 1945 utáni művével. Munkásságát mintegy 2600 portré, ötvennél több köztéri mű őrzi, művészetéről Basilides Ábris készített filmet. 1976-ban Zalaegerszegen a Göcsej Múzeumban nyílt meg állandó kiállítása.

Mesterei . 

Mátrai Lajos György, Lóránfi Antal, Breneck, Anton, Radnai Béla.

Egyéni kiállítások . 

1917, 1921, 1922, és 1925 • [Iványi Grünwald Bélával], Budapest

1927, 1932 • Ernst Múzeum, Budapest

1935 • White Allom Gallery, London

1954 • Műcsarnok, Budapest (gyűjt.)

1955 • Moszkva • Leningrád

1956 • Kijev, Odessza, Harkov, Lvov

1957 • Tallin, Riga

1958 • Kinsky-palota, Prága

1959 • Pozsony

1965 • Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

1965, 1974 • Göcsej Múzeum, Zalaegerszeg

1967 • Alsórajk

1976 (1985) • Emlékmúzeum, Zalaegerszeg

1984 • Szobrász és modelljei, Centenáriumi emlékkiállítás, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.

Válogatott csoportos kiállítások . 

1906 • Mintarajziskola kiállítása

1907, 1908 • Tavaszi kiállítás, Műcsarnok, Budapest

1909, 1912, 1914, 1930, 1932, 1934, 1938, 1940 • Velencei Biennálé, Velence

1909 • Művészház első kiállítása, Budapest

1912, 1919 • Téli Tárlat, Műcsarnok, Budapest

1921 • Magyar kiállítás, Amszterdam • Hága

Stockholm

1922 • Csoport kiállítás, Ernst Múzeum, Budapest

1925 • Aktkiállítás, Műcsarnok, Budapest • Egyházművészeti kiállítás, Róma

1926 • Magyar kiállítás, Philadelphia

1927 • Magyar kiállítás, Pittsburgh • Magyar kiállítás, Varsó • Magyar képzőművészeti kiállítás, Göteborg • Hősi emléktervek, Műcsarnok, Budapest

1928 • Magyar kiállítás, Malmö • Aktkiállítás, Secession, Bécs

1929 • Nemzetközi kiállítás, Barcelóna • Magyar reprezentatív kiállítás, Genf • Magyar képzőművészeti kiállítás - Magyar művészeti hét, Nürnberg

1930 • Nemzetközi kiállítás, Monza • Szent Imre kiállítás, Műcsarnok, Budapest

1931 • Szinyei Társaság III. kiállítása, Nemzeti Szalon, Budapest • Művészcsoportok Műcsarnok, Budapest • Horthy jubileumi kiállítás, Műcsarnok, Budapest

1934 • Modern magyar művészek kiállítása, London

1935 • Iparművészeti Társulat jubiláris kiállítása, Iparművészeti Múzeum, Budapest • Szinyei Társaság kiállítása, Ernst Múzeum, Budapest • Brüsszeli magyar kiállítás, Brüsszel

1936 • Munkácsy Céh kiállítása, Nemzeti Szalon, Budapest • A nő a művészetben, Műcsarnok, Budapest

1937 • Világkiállítás, Párizs • Szinyei Társaság kiállítása, Brüsszel • Magyar kiállítás, Bécs

1938 • Madách-pályázat I-II. kiállítása, Iparművészeti Múzeum, Budapest • Nemzeti Szalon, Budapest • Magyar képzőművészeti kiállítás, Riga • Helsinki • Tallinn • Kaunasz

1940 • Nyíregyházi Művészeti Hetek Országos képzőművészeti kiállítás, Nyíregyháza-Sóstó

1948 • Magyar kiállítás, London

1950, 1953, 1954, 1955, 1962 • 1., 3., 4., 6., 9. Magyar Képzőművészeti kiállítás, Műcsarnok, Budapest

1951 • Magyar Képzőművészeti kiállítás, Varsó • Magyar katona a szabadságért, Fővárosi Képtár, Budapest

1952 • Tavaszi Tárlat, Műcsarnok, Budapest • Arckép kiállítás, Ernst Múzeum, Budapest

1954 • Magyar plasztikai és grafikai kiállítás, Ernst Múzeum, Budapest

1957 • Magyar forradalmi művészet, Budapest • Hetven művész kiállítása, Ernst Múzeum, Budapest • III. Miskolci Országos Kiáll., Herman Ottó Múzeum, Miskolc

1958 • Magyar forradalmi művészet, Moszkva • Bukarest

1959 • Moszkvai Biennálé, Moszkva • Tavaszi Tárlat, Pécs • Pedagógus képzőművészet, Ernst Múzeum, Budapest

1960 • Képzőművészetünk a felszabadulás után, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

1962 • Magyar képzőművészeti kiállítás, Ermitázs

1965 • A Százados úti művésztelep 50 éves jubileumi kiálllítása, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

1966 • XX. századi magyar művészet, Szeged • Magyar szobrászat 1920-1945. A huszadik század magyar művészete, Csók Képtár, Székesfehérvár

1967 • XX. századi magyar képzőművészet, London

1969 • Magyar Művészet 1896-1945, Ernst Múzeum, Budapest • Nemzetközi katonai képzőművészeti kiállítás, Műcsarnok, Budapest • Petőfi emlékkiállítás, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

1973 • Szabadtéri szoborkiállítás, Salgótarján • Herendi Porcelángyár kiállítása, Bécs • Magyar szobrászat 19571972, Puskin Múzeum, Moszkva

1974 • Telcs Ede és tanítványai, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

1978 • Magyar szobrászat, Műcsarnok, Budapest

1980 • Madách-kiállítás, Xantus János Múzeum, Győr.

Köztéri művei . 

Szűry Dénes síremléke (márvány, 1912, Budapest, Németvölgyi temető)

Irredenta szobor, Észak (szobor, műkő, 1921, Budapest, V. ker., Szabadság tér, 1945 után lebontva)

Hősi emlékmű (1921 körül, Kapuvár)

Első világháborús hősök emlékműve (1921, Körmend, Kossuth u. sarok)

Első világháborús emlékmű (szobor, kő, 1924, Budapest, XVII. ker., Pesti út 142-144. előtt)

Limanovai 9. huszárezred - Nádasdy huszárok emlékműve (1924, Sopron, Deák tér)

Tisza István (1926, Debrecen, Egyetem park, lebontva 1945 után)

Hűség kapu (1926-1928, Sopron, Hikisch Rezsővel, lebontva 1945)

gr. Károlyi Sándor (emléktábla, márvány, 1928, Budapest, VIII. ker., Múzeum 11. Károlyi palota)

Íjász (bronz, 1929, Budapest, XIV. ker., Népstadion út, felállítva Margitsziget, 1925)

Türr István emléktábla (bronz, 1929, Budapest, V. ker., Türr u. 6.)

gr. Festetics Géza és Gézáné síremléke (1929, Budapest, Kerepesi temető)

Szent Imre (bronz, 1930, Budapest, XI. ker., Móricz Zs. körtér)

Rákosi Jenő (bronz, 1930, Budapest, VII. ker., Dohány u. Teréz körút sarok, lebontva 1948)

Darányi Ignác (bronz, 1931, Budapest, XIV. ker. Vajdahunyad sétány, Mezőgazdasági Múzeum, 1945-ben megsérült, 1950-ben megsemmisült)

Mahunka József és neje (bronz, 1931, Budapest, II. ker., József-hegyi lépcső 1-3., Móra Ferenc Nevelőotthon kertje)

I. világháborúban elesett császári és kir. 6-os Württenbergi huszárok emlékműve (bronz, 1931, Gyöngyös, Móricz u.-Jókai u. sarok, Huszárkert, 1992-ben restaurálva, áthelyezve)

Petőfi és Jókai mellszobor (1931, Pápa, Széchenyi tér Kollégium)

Benczúr Gyula (mellszobor, szürke homokkő, 1931, Szeged, Pantheon)

Mányoki emléktábla (1932, Szokolya)

Huszár (szobor, bronz, 1932, Budapest, I. ker., Dísz tér)

Vénusz születése (bronz, 1933, Nyíregyháza, Károlyi tér, barcelónai díjnyertes mű)

Hősi emlékmű-48-as császári és kir. Gollner gyalogezred (1934-1935, Nagykanizsa, egyik figura Petőfi Sándor)

Horváth Mihály (1934, Szentes)

Louis Marsigli-Luigi Ferdinando (mellszobor, bronz, 1936, Budapest, I. ker., Várpalota, keleti terasz, sorsa ismeretlen)

Krisztus (kő, 1935, Budapest, XVII. ker., Bajcsy-Zsilinszky tér, római katolikus templom előtt, eredetileg a rákoskeresztúri temetőben volt)

Hősi emlékmű (bronz, 1937, Nyíregyháza)

Komáromi Csipkés György (1938, Debrecen)

Szent György (bronz, 1939, Budapest, I. ker., Szent György tér, Sándor palota dunai homlokzat)

Hősi emlékmű (1939, Madocsa)

Háborús emlékmű (1940, Tarcal, Hősök kertje, kivitel: Füredi Richárd)

Magyar tábori vadászok első világháborús emlékműve (bronz, 1940-1941, Budapest, XII. ker., Városmajor, 1949-ben fej átalakítva)

38-as Mollinary-Kecskeméti gyalogezred első világháborús emlékműve (haraszti mészkő, 1942-1943, Kecskemét, Katona József tér)

Horthy István emlékmű (1943, Siófok, Balatonújhelyi-klub kert)

gr. Serényi szobor (1945 előtt, Putnok)

Felszabadulási emlékmű (kő, bronz, 1947, Budapest, XI. ker., Gellérthegy, A. Geraszimov és B. M. Jofan, szovjet katona alakja eltávolítva 1992, domborművek 1993)

Állami zászló címere (bronz, 1947, Budapest, XI. ker., Gellérthegyi-emlékmű előtt)

Mártíremlékmű - Vádló (1949, Marcali)

Hála (mészkő, 1950, Budapest, V. ker., Szabadság tér, lebontva 1956, az eredeti márványszobrot a Szovjetunióba küldték)

Kis makrancos (kútszobor, műkő, 1951-1953, Budapest, XIII. ker., Debreceni park)

Kossuth Lajos emlékmű (bronz, 1952, Budapest, V. ker., Kossuth tér, mellékalakok: Kocsis András, Ungvári Lajos)

Kossuth Lajos ceglédi beszéde (bronz, 1953-1955, Budapest, XIV. ker., Hősök tere, Ezredéves emlékmű, szobor alatt, dombormű)

Kossuth Lajos (bronz, 1953-1955, Budapest, XIV. ker., Hősök tere, Ezredéves emlékmű)

II. Rákóczi Ferenc (bronz, 1953-1955, Budapest, XIV. ker., Hősök tere, Ezredéves emlékmű)

II. Rákóczi Ferenc és Esze Tamás találkozása (dombormű, 1953-1955, Budapest, XIV. ker., Hősök tere, Ezredéves emlékmű)

Szovjet-Magyar Barátság (bronzszobor, 1956, Budapest, X. ker., Pataky tér, lebontva: 1990)

Kis makrancos (bronz, 1959, Szentes, Megyei Kórház)

Kossuth Lajos (bronz, 1959, Monok, Kossuth park)

Libás lány (kútszobor, bronz, 1961-1966, Hódmezővásárhely, Népkert sétány)

Weiner Leó-síremlék (1962, Budapest, Kerepesi temető)

Gyík (1962 körül, Balatonfüred, Szanatórium park)

Csajkovszkij (dombormű, kő, 1963, Budapest, X. ker., Csajkovszkij park)

Állami zászló (kő, bronz, 1965, Budapest, V. ker., Kossuth tér, Országház főbejárat előtt)

1919-es mártírok emlékműve (1965, Zalaszentgrót)

Lengyel Gyula (bronz, mellszobor, 1966, Budapest, József Attila lakótelep, Közgazdasági Technikum)

Kis makrancos (bronz, 1923, felállítva 1966, Zalaegerszeg, Kálvária tér)

Bizalom (alumínium, 1967, Kalocsa, Kórház park)

Liliom (kútszobor, alumínium, 1967, Zalaegerszeg, Vizsla park)

Végvári harcok - Törökverő (szoborcsoport, lovas szobor, bronz, 1930, felállítva 1967, Eger, Hadnagy u.)

Petőfi (mellszobor, 1925, felállítva 1967, Alsórajk)

Hantken Miksa (mellszobor, bronz, 1967, Budapest, XIV. ker., Népstadion út 14., Magyar Állami Földtani Intézet)

Lóczy Lajos (mellszobor, bronz, 1967, Budapest, XIV. ker., Népstadion út 14., Magyar Állami Földtani Intézet)

Kossuth Lajos (mellszobor, 1967-1968, Dabas)

Lenin (1968, Kecskemét, Halasi út, Árpád körút sarok, lebontva)

Lenin (bronz, 1965-1968, Szombathely, Március 15. tér, lebontva)

Kodály Zoltán (mellszobor, bronz, 1969, Galyatető, SZOT Üdülő)

Szakasits Árpád (bronz, 1970, Budapest, XII. ker., MOM Szakasits Árpád Művelődési Ház, Csörsz u. 18., eltűnt)

Lóczy Lajos (bronz, 1970, Balatonfüred, Lóczy L. Szakközépiskola előtt)

Izsó Miklós (mellszobor, bronz, 1972, Budapest, XIII. ker., Margitsziget, Művészsétány)

Kohász emlékmű (bronz, 1972, Ózd, Kohászati Üzemek)

Ózdi hengerész (bronz, 1973, Ózd, Kohászati Művek

Székely Mihály (1973, Jászberény)

Hubay Jenő (bronz, 1976, Brüsszel, Zeneakadémia, előcsarnok)

A vándor Petőfi (bronz, 1976, Zalaegerszeg, Petőfi Általános Iskola)

Íjász (bronz, 1980, Zalaegerszeg, Sportcsarnok előtti tér)

Vorosilov marsall (kő, 1981, Nyíregyháza, Magyar Néphadsereg, kő)

Herman Lipót (mellszobor, bronz, 1983, Gyöngyös, Herman Lipót sétány)

Vachott Sándor (mellszobor, bronz, 1983, Gyöngyös, Herman Lipót sétány)

Ad Astra (bronz, 1927, felállítva 1984 körül, Zalaegerszeg, Göcsej Múzeum előkert)

Izsó Miklós (mellszobor, bronz, 1987, Bácsalmás, Hősök tere)

Vízbe lépő nő (alumínium, 1987, Zalakaros, Strand)

Gundel János (mellszobor, bronz, 1910, felállítva 1992, Budapest, XIV. ker., Állatkerti út 2., Gundel Étterem)

Kodály Zoltán (portré, márvány, Budapest, XI. ker., Ménesi út 11-13., Eötvös Kollégium)

Honvéd szobor (Jászszentandrás)

Petőfi Sándor (portré, kő, Gyönk, Általános Iskola)

Sárkányölő (bronz, Zalaegerszeg, Göcsej Múzeum)

Nimfa hallal (fém, Budapest, II. ker., Budakeszi út 69. kert)

Kagylós nő (műkő, 1970 körül elszállítva, Budapest, XIV. ker., Széchenyi Strand).

Külföldön felállított művek . 

Vénusz születése (bronz, 1936, Santa Barbara, El Presidio tér, Kalifornia

Íjász (bronz, 1926-1929, Santa Barbara, El Presidio tér)

Reggel/Morning (1927, New York)

Hamilton tábornok (1937 körül, Aberdeen, Katonai Akadémia, GB)

Íjász (Stockholm)

Íjász (Leningrád, Ermitázs kert)

Íjász (1960, Indonézia, Djakarta, kormányzói palota előtt)

Vízbelépő lány (bronz, 1960, Indonézia, Djakarta, kormányzói palota előtt)

Kossuth Lajos (mellszobor, bronz, 1967, Ottawa, CAN)

Kossuth Lajos (1977, Bulgária, Sumen, Kossuth Múzeum előtt, a budapesti Kossuth téri kicsinyített mása).

Több síremlék a Kerepesi, Rákoskeresztúri és Farkasréti temetőben (Ad Astra saját síremléke, Székely Mihály, Kmetty János, Rózsahegyi Kálmán).

Művek közgyűjteményekben . 

British Museum, London

Ermitázs, Szentpétervár

Göcsej Múzeum, Zalaegerszeg

Keresztény Múzeum, Esztergom

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Nemzeti Múzeum, Göteborg

Puskin Múzeum, Szentpétervár

Sárospataki Képtár

Tretyakov Képtár, Moszkva

Vay Ádám Múzeum, Vaja.

Díjak, kitüntetések: 1912 Rudics-díj, 1930 Corvin-koszorú, 1950 Kossuth-díj, 1952 Kiváló művész, 1953 Kossuth-díj, 1958 A Szovjet Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja.

Irodalom . 

~: Emlékeimből, Csillag, 1956. február

~: Emberek és szobrok, Budapest, 1969

Kopp J.: ~, Budapest 1956

Vucsetics, J. V.: ~, Moszkva, 1960

Sebestyén K.: ~, Magyar Művészet, 1926

Boross M.: Rákosi Jenő szobra, Képzőművészet, 1929

Gy. N.: Magyar mesterek. ~, Szépművészet, 1931/56-59.

(-Y): Az angol arisztokrácia magyar szobrásza. Beszélgetés ~dal, Pesti Hírlap, 1934. október 14.

Shaw, G. B.: Portraits and figures by Sigismund de Strobl ( ~ gyűjteményes kiállítás, kat. bev., London, White Alton Gallery, 1935)

Lázár B.: ~ újabb művei, Magyar Művészet, 1936

Vargha B.: Új magyar szobrászat, Budapest, 1948

Shaw, G. B.: Sixteen Self Sketches, London, 1949

Pogány Ö. G.: Három Kossuth díjas szobrász. ~, Szabad Művészet, 1950/3-4.

Halápi László: Az új budapesti Kossuth-szobor, Szabad Művészet, 1952/10.

Mikus S.: ~ művészete, Szabad Művészet, 1954/10.

Gogolák L.: ~ portréművészete, Szabad Művészet, 1954/10.

Mihályfi E.: ~ (kat. bev., Műcsarnok, 1954

Pogány Ö. G.: Ungarische Bildhauerkunst, Budapest, 1955

Gádor E.: Budapest szobrai, Budapest, 1955

Herman L.: A művészasztal, Budapest, 1958

Tyihomirov, A.: Iszkusztvo Vengrii IX-XX, Moszkva, 1961

Soós Gy.: M. G. Manyizer portré szobra, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 1961/19.

Czeizing L. -D. Fehér Zs.: Művészek, Budapest, 1963

Lengyel G.: A nyolcvanéves ~nál, Művészet, 1964/7.

D. Fehér Zs.: Húsz év után, Művészet, 1965/4.

N. Pénzes É.: A túlerővel szemben, Művészet, 1968/11.

Kisdéginé Kirimi I.: ~, Művészet, 1969/7.

N. Pénzes Éva-Pogány Ö. G.: ~ (kat., Göcsej Múzeum, Zalaegerszeg, 1981)

N. Pénzes É.: Szobrász és modelljei. Kiállítás ~ centenáriumán (kat. bev., Magyar Nemzeti Galéria, 1984)

Szűcs Gy.: Szobrász és modellje, Művészet, 1984/10.

Kostyál L.: A zalaegerszegi ~, Budapest 1990

Frank J.: Habent sua fata, Élet és Irodalom, 1991. november 29.

Prohászka L.: A kardját néző huszár története, Pavilon, 1994/9.

Pótó J.: Emlékmű, politika, közgondolkodás, Budapest, 1990

Kovács P.: A tegnap szobrai. Fejezetek a magyar szobrászat közelmúltjából, Szombathely, 1992.

Forrás: Kortárs magyar művészeti lexikon I-III. Főszerk. Fitz Péter. Budapest, 1999-2001.

Születési dátum
Születési hely
Alsórajk
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Budapest
Foglalkozás
szobrászművész