Kölcsönzés

A könyvtár tagja lehet minden természetes és jogi személy.

A könyvtárhasználónak beiratkozáskor a következő adatokat kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma, telefonszáma, e-mail címe. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni. A személyi adatokban történő változásokat az olvasónak be kell jelentenie a könyvtár beiratkozási adminisztrációjánál.

Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők és a 18. életévüket még be nem töltött olvasók könyvtári tagságához a jótálló (szülő vagy gondviselő) személyi adatai szükségesek.

A könyvtári tagság 12 hónapra szól. Lejárta után meg kell újítani.

A beiratkozás az olvasójegy felmutatása után az intézmény minden részlegének használatára jogosít.

Az olvasójegy használata minden könyvtárlátogatás alkalmával kötelező.

Elveszett olvasójegy pótlásának díja: 500,- Ft. 

BEIRATKOZÁSI DÍJAK:

 A 16/2001. (III.27.) sz. OKVB határozat alapján.

1.  18 éven felüli önálló jövedelemmel rendelkezők (alapdíj) 760,- Ft/év
2.  Diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók, nyugdíjasok, GYES-en lévők 380,- Ft/év
3.  16 éven aluliak és 70 éven felüliek díjtalan
4.  Könyvtári dolgozók, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói díjtalan
5.  Pedagógusok, közművelődési intézmények dolgozói díjtalan
6.  Közalkalmazotti és köztisztviselői dolgozók díjtalan
7.  A fegyveres és rendészeti szervek hivatásos állományainak tagjai díjtalan
8.  Polgárőr (igazolvány felmutatása esetén) díjtalan
9.  Aktív korú, de munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, 
 támogatásban, jövedelempótló rendszeres szociális segélyben részesülők
díjtalan
10.  „Pápa Város Díszpolgára" kitüntetésben, "Pápa Városért" érdemérem
 kitüntetésben és Pápa Város Díszoklevele kitüntetésben részesült polgár 
díjtalan
11.

 Kistérségi-mozgókönyvtári olvasójegy tulajdonosa

díjtalan

Az itt meghatározott kedvezményekre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell.

Az olvasó beiratkozáskor nyilatkozatot ír alá, amelyben vállalja a könyvtár szabályainak betartását, továbbá hozzájáruló nyilatkozatot ír alá arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a Jókai Mór Városi Könyvtár az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, illetve 7. cikke, valamint az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezelje. Az önálló keresettel nem rendelkezőkért a jótállót (készfizető kezes) terheli az anyagi felelősség.

Ha a beiratkozott személy úgy dönt, hogy könyvtári tagságát megszünteti, illetve a tagsággal járó szolgáltatásokat nem veszi igénybe, a beiratkozási díj egészének illetve időarányos részének visszatérítésére nincs lehetőség.

KÖLCSÖNZÉS:

Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott olvasójeggyel lehet.

 

A használó a kölcsönzés tényét bizonylat aláírásával ismeri el.

 

Egy olvasójegyre az olvasó egy alkalommal legfeljebb 8 db könyv és 4 db médiatári dokumentum kölcsönözhető.

 

A kölcsönzés időtartama - ha más nem kérte a művet - két alkalommal meghosszabbítható.

 

Nem kölcsönözhet a könyvtárhasználó, ha a könyvtárnak bármilyen címen tartozik.

 

A kölcsönzött dokumentum megrongálása vagy elvesztése esetén az olvasót kártérítési kötelezettség terheli, melynek eleget tehet a dokumentum azonos vagy újabb kiadású példánnyal való pótlásával. Ha a könyvet nem lehet kereskedelmi forgalomban megvásárolni, a könyvtár az eszmei- vagy a napi forgalmi érték alapján számítja ki a kártérítés összegét. Az egyszer már megtérített dokumentum árát a dokumentum előkerülése esetén a könyvtár nem téríti vissza.

 

Az állományban meglévő, de kikölcsönzött műveket az olvasó kívánságára a könyvtárosok előjegyzésbe veszik és értesítik a kért mű beérkezéséről. Postai úton történő értesítés esetén az aktuális postai költségek kerülnek felszámolásra.

 

KÖLCSÖNZÉSI HATÁRIDŐ:

Dokumentum típus

Kölcsönözhető dokumentumok száma (14 db)

Kölcsönzési idő

Türelmi idő

Hosszabbítás

Könyv, ifi

8 db

30 nap

3 nap 2-szer

Könyv, felnőtt

8 db

30 nap

3 nap 2-szer

Ifi olvasóterem

3 db

14 nap

0 nap 1-szer

Ifi kézi

3 db 14 nap 0 nap 1-szer

Olvasóterem

3 db 14 nap 0 nap 1-szer

Felnőtt kézi

3 db 14 nap 0 nap 1-szer

Belsőraktár

3 db 14 nap 0 nap 1-szer

Helyismeret

3 db 14 nap 3 nap 1-szer

Zenei könyv

3 db 14 nap 1 nap

1-szer

KSZR könyvek

8 db 30 nap 3 nap

1-szer

Hangoskönyv

4 db 30 nap 0 nap

1-szer

Video

3 db 7 nap 0 nap

1-szer

DVD

3 db

14 nap 0 nap

1-szer

Hanglemez

4 db

14 nap 0 nap

1-szer

Hangkazetta

nincs 0 nap 0 nap nincs

CD-lemez

4 db

30 nap 0 nap

1-szer

CD-ROM

4 db

14 nap 0 nap

1-szer

Diafilm

3 db 14 nap 0 nap 1-szer

 

HOSSZABBÍTÁS:

A könyvtár állományából kölcsönzött dokumentumokra a lejárati határidőig hosszabbítást lehet kérni. Ez történhet személyesen az olvasószolgálatnál, telefonon, e-mailben vagy interneten  a honlapunkon keresztül, előzetes regisztrációt követően. A regisztráció elkészíthető személyesen az olvasószolgálatnál vagy internetes honlapunkon.

Könyv:

 Szabadpolcos  2-szer 30 napra hosszabbítható
 Belső raktári  1-szer 14 napra hosszabbítható
 Olvasótermi
 Kézikönyvtári
 Helyismereti  
 (indokolt esetben)
 1-szer 14 napra hosszabbítható

 

Audiovizuális dokumentumok:

 CD-lemez  1x30 napra hosszabbítható
 DVD   1x14 napra hosszabbítható
 Hanglemez  1x14 napra hosszabbítható
 Hangoskönyv  1x30 napra hosszabbítható

 

KÉSEDELMI DÍJ:

A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott és meg nem hosszabbított doku­mentumok után - tekintet nélkül a könyvtárhasználónak járó díjfizetési kedvezményekre - minden kölcsönzőnek késedelmi díjat, a felszólító levél aktuális postai költségét (amennyiben postai úton felszólítást kapott) a kölcsönzött dokumentum megrongálása vagy elvesztése esetén pedig kártérítést kell fizetnie. A késedelmi díj pontos összegét a könyvtári integrált számítógépes rendszer tartja nyilván.

 

Dokumentum típus Késedelmi díj/nap/dokumentum

Könyv, ifi

10,- Ft

Könyv, felnőtt

10,- Ft

Ifi olvasóterem

200,- Ft

Ifi kézi

200,- Ft

Olvasóterem

200,- Ft

Felnőtt kézi

200,- Ft

Belsőraktár

20,- Ft

Helyismeret

200,- Ft

Zenei könyv

20,- Ft

 KSZR könyvek

10,- Ft

Hangoskönyv

10,- Ft

Video

200,- Ft

DVD

200,- Ft

 Hanglemez

200,- Ft

Hangkazetta

nincs

CD-lemez

200,- Ft

 CD-ROM

200,- Ft

Diafilm

200,- Ft

Ha a kölcsönző a dokumentumokat a lejárat idejére nem hozza vissza, akkor a könyvtár a tartozás rendezésére a lejárattól számított 30. naptári napon ajánlott, tértivevényes postai levélben szólítja fel. A készfizető kezessel kölcsönző esetében a felszólítást a kezes kapja.

A könyvtár a felszólítás után vissza nem szolgáltatott dokumentumokat elveszettként kezeli, ezért a könyvtár a jogellenes károkozással ért kára megtérítése érdekében a következő intézkedéseket teszi:

  • A követeléseket átadja a követeléskezelőnek vagy
  • a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009.évi L. törvény szerint jár el. A vagyoni kár rendezésére és a késedelmi díj megfizetésére közjegyzői fizetési meghagyásos eljárást kér, illetve bírósági végrehajtási eljárást kezdeményez.

Az aktuális késedelmi díj, az eljárási díj, az értesítési díj a könyvtárhasználót (a készfizető kezest) terheli.

A kártérítés módjai:

Az elveszett vagy megrongálódott könyv pótolható azonos vagy újabb kiadású példánnyal, így az olvasó eleget tehet kártérítési kötelezettségének. Ha a könyvet nem lehet kereskedelmi forgalomban megvásárolni, a könyvtár az eszmei- vagy a napi forgalmi érték alapján számítja ki a kártérítési összeget. (Minimum ötszörös, maximum tízszeres érték.) A kölcsönzött könyv sérülése, vagy elvesztése esetén a dokumentum pótolható azonos minőségű fénymásolat keménykötésű változatával. Az egyszer már megtérített dokumentum árát a dokumentum előkerülése esetén a könyvtár nem téríti vissza.